ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
สารกรองคาร์บอน 50 ลิตร

สารกรองคาร์บอน 50 ลิตร

รหัสสินค้า: 7-0013 ประเภทสินค้า: 10.ระบบบำบัดน้ำ

ปกติ : 2,500.00 ฿ ราคา : 2,000.00 ฿

สารกรองคาร์บอน(Carbon) 1กระสอบ/50ลิตร

สารกรองคาร์บอน หรือ Activated Carbon เป็นสารกรองน้ําประเภทหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซับและคัดกรองจึงทําให้ สาร กรองคาร์บอน มีความ สามารถในการกรอง กลิ่น สี และคลอรีนได้ในกระบวนการผลิตสารกรองคาร์บอนนั้น กะลามะพร้าวซึ่งเป็น วัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตภายใต้ความดันและฃ อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เม็ดคาร์บอน ที่มีรูพรุน ในการกรองน้ํา สารกรองคาร์บอนจะเรียงตัวกันในภาชนะกรองน้ําเพื่อให้น้ําสามารถไหลผ่านตามรูพรุน ขอเม็ดคาร์บอนและช่องว่าง ระหว่างเม็ดคาร์บอนซึ่งมีขนาดเล็กในระดับโมเลกุลได้ ดังนั้นกระบวนการกรองน้ําของสารกรองคาร์บอนจึงแบ่งได้เป็นสองวิธี หลักคือการกรองเชิงฟิสิกส์ และ การกรองเชิงเคมี ในการกรองเชิงฟิสิกส์นั้นสารกรองคาร์บอนจะทําหน้าที่เป็นเสมือนกับเยื่อเลือกผ่านกล่าวคือ โมเลกุลของ สสารต่างๆ ที่อยู่ในน้ําที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างเม็ดหรือรูพรุนของเม็ดคาร์บอนจะไม่สามารถหลุดออกมาได้ในขณะที่ในการกรองเชิงเคมีนั้น ใน ระหว่างที่โมเลกุลน้ําจะไหลผ่านรูพรุนของเม็ดคาร์บอน สสารต่างๆที่อยู่ในน้ําซึ่งมีโมเลกุลเล็กกว่า สสารข้างต้นจะถูกจับไว้ที่ผนังด้านในของเม็ดคาร์บอน นั้นๆ น้ําที่ได้จากการกรองโดยใช้สารกรองคาร์บอนจึงสะอาดปราศจากสสาร เหล่านี้เมื่อ สารกรองคาร์บอน ทําการกรองน้าเพื่อขจัดสสารต่างๆ แล้วนั้นสสาร ต่างก็ถูกสะสมให้เม็ดและช่องว่างระหว่างคาร์บอน เมื่อ สสารเหล่านั้นมีจํานวนมากพอ สารกรองก็จะไม่สามารถกรองน้ําได้อีกต่อไปเนื่องจากสารกรองเกิด การอิ่มตัวหรืออีกนัยหนึ่งคือสารกรองไม่สามารถดูดซึมสสารต่างๆได้อีก อายุการทํางานของสารกรองจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ํา