ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
สารกรองแอนทราไซด์ Antracite 1 กระสอบ 40

สารกรองแอนทราไซด์ Antracite 1 กระสอบ 40

รหัสสินค้า: 7-0012 ประเภทสินค้า: 10.ระบบบำบัดน้ำ

ปกติ : 2,000.00 ฿ ราคา : 1,000.00 ฿

สารกรองแอนทราไซด์ (Antracite) 1 กระสอบ/ 40

1. แอนทราไซท์ มีลักษณะเป็นคาร์บอนชนิดหนึ่ง มีพ้นผิวเป็นเหลี่ยมมุม สามารถกรองตะกอน แขวนลอยที่ปะปนมากับน้ําได้มากกว่าทรายซึ่งมีลักษณะ เป็นทรงกลม(ตะกอนแขวนลอยจะมีมากในน้ําในใต้ดินเช่น น้ํา บาดาล)

1.2แอนทราไซท์ มีน้ําหนักน้อยกว่าทราย จึงทําให้การล้างกลับ (Back Wash) ได้ง่ายกว่าทราย ดังนั้น ปริมาณการใช้น้ําล้างกลับ และแรงดันของน้ําจึงน้อย กว่าทรายในขนาดเครื่องกรองเท่ากัน ซึ่งจะมีผลทําให้ ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้นด้วย

1.3การใช้แอนทราไซท์กรองน้ําแทนทรายทําให้อัตราการผลิตน้ํามากกว่าการใช้ทรายกรอง ในขณะที่ ขนาดเครื่องกรองเท่ากัน เนื่องจากแอนทราไซท์จะมีความพรุนระหว่างชั้นมากกว่าทรายทําให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําได้มากขึ้นโดยไม่ต้องขยายบ่อ กรองมีผลทําให้ปริมาณ การผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

1.4 ลักษณะของเม็ดแอนทราไซท์จะใหญ่กว่าทราย แต่มีน้ําหนักเบากว่า ดังนั้น ภายหลังการล้างกลับแอนทราไซท์จะอยู่เหนือทราย ลักษณะเช่นนี้จะทําให้ ชั้นกรองทําหน้าที่ดีขึ้นสามารถ กรองความขุ่นได้ในปริมาณมากกว่าเครื่องกรองทรายทําให้ปริมาณน้ําใส มากกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถรับน้ําดิบที่มีความขุ่น สูงกว่าเครื่องกรองแบบทราย