ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
สารกรองแมงกานีส 25 ลิตร

สารกรองแมงกานีส 25 ลิตร

รหัสสินค้า: 7-0011 ประเภทสินค้า: 10.ระบบบำบัดน้ำ

ปกติ : 1,300.00 ฿ ราคา : 820.00 ฿

สารกรองแมงกานีส (Manganese) 1 กระสอบ/25

Manganese Green Sand ทําจากทรายธรรมชาติคัดขนาดแล้วนํามาเคลือบด้วยแมงกานีสออกไซด์โดยวิธีทางเคมี ประวัติศาสตร์ เริ่มนํามาใช้ในการกํา จัดเหล็กและแมงกานีส ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ในประเทศสหรัฐอเมริกาในชื่อ “New Gersey Greensand” ต่อมาได้ รับการพิสูจน์ว่าเป็นชนิดเดียวกับแร่ “Glauconite” โดยการนําแร่ที่เกิดจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการคัดแยกขนาดของสารกรองให้ได้ขนาด 18 x60 mesh จนได้ขนาด (Efective size) ประมาณ 0.3 ถึง 0.35 มิลลิเมตรและให้ค่าสัมประสิทธิความสม่าเสมอ (Uniformity coefficient) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.6 ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีที่สุดของ สารกรอง แร่กลูโคไนต์ ( glauconite) เมื่อนํามา เคลือบด้วยแมงกานี้สออกไซด์ (manganese oxide) และทําให้อยู่ตัว (Stabilization) เรียกว่า “manganese greensand” การเคลือบ ด้วยสารดังกล่าวทําให้กลูโคไนต์เป็นสารกรองที่สามารถเกิดปฏิกริยา oxidation-reduction ซึ่งสามารถกําจัดเหล็ก แมงกานี้ส และ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide) ที่มีปริมาณน้อยๆได้ Manganese Green Sand ซึ่งเป็นสารแมงกานีสที่ผลิตจากเม็ดทราย ธรรมชาติคัดขนาดมาอย่างดีโดยจะถูกเคลือบด้วยสาร Manganese Oxide ที่มีคุณสมบัติซึมซับ(Oxidation)สารธาตุเหล็ก (น้ําที่มีลักษณะสีแดง) โดย ปะปนอยู่ในน้ําทําให้มีการเปลี่ยนรูปให้เป็นสนิมเหล็ก เพื่อถูกกําจัดออกจากน้ําดิบที่เข้ามาในขั้นตอนต่อไปโดยสารกรองมีลักษณะสีน้ําตาลสามารถใช้ด่าง ทับทิมเป็นสารฟื้นฟู สภาพให้กลับมาใช้ได้อีก โดยมีคุณสมบัติเด่นของสาร กรองแมงกานีส ชนิดกร็นแซน (Green Sand) คือใช้ในการกําจัดเหล็กและสนิมเหล็กได้ดีทําให้ลดการแดงของนําดิบและการเกิดสนิมของวัสดุที่นําดิบผ่าน สารกรองแมงกานีส ยังมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการเสียดทาน และการสึกกร่อนจากน้ําดิบทําให้มีอายุการใช้งานได้ดีและเสื่อมสภาพช้า